YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS  N:o 58/591/2002,

Alueidenkäytön osasto 19,10-18/5231/98

Fabianinkatu 6 A (kirjaamon käyntiosoite)

PL 35, 00023 Valtioneuvosto                       Annettu julkipanon jälkeen

puh. vaihde 09-16007

 

 

 

 

 

ASIA                                   Yleiskaavan vahvistaminen.

 

ALISTETTU PÄÄTÖS Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.1998

 

VAHVISTETTAVA ALUE

 

Kantakaupungin yleiskaava

 

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

 

Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.1998

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kantakaupungin yleiskaavan. Kaava-alue käsitti Aitolahti-Teiskon ja Nurmi-Sorilan yleiskaava-alueiden ulkopuolel­le jäävät Tampereen kaupungin alueet lukuun ottamatta keskustan ja Pyynikin aluetta sekä osaa Kauppi-Niihaman ja Lahdesjärven alueista. Päätös alistettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Myöhemmin kaupunki peruutti alistuksen osittain.

 

 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valittivat ympäristöministeriölle:

 

1) Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Tampere, ja Tampereen ympäris­tönsuojeluyhdistys ry, Tampere,

2 )  Pentti Hakala / Kurpitsaliike, Leena Piispa, Pispalan asukasyhdistys ry, Ritva Ojalehto ja Veikko Niskavaara, kaikki Tampereelta,

3)  Lempi Salin, Tampere, ja Marjatta Hämäläinen, Espoo.

4) Tohlopin asukasyhdistys ry, Tohlopin kalastus- ja suojeluyhdistys ry, Lamminpään - Tohlopin omakotiyhdistys ry, Tapani Lahtiperä / Tampe­reen läntinen sos.dem.yhteistyöryhmä, Lamminpään - Epilän Sos.dem.yh­distys ry,  Lamminpään vasemmisto ry, sekä 40 muuta allekirjoittajaa, kaikki Tampereelta,

5) Pirkko Huhtinen, Tampere

6) Pispalan asukasyhdistys ry ja Reino Tusa sekä 37 muuta allekirjoittajaa, kaikki Tampereelta,

7) Tampereen maan ystävät ry, Tampere, ja Maan ystävät ry, Tampere,

8) Hervanta-Seura ry, Tampereen Hervantalaiset ry, Hervannan Omako­tiyhdistys ry, Hervantajärven Sinivuokkoyhdistys ry, sekä Eila Sihvonen ja Esko Vuoristo, kaikki Tampereelta

9) Kari Suvanto sekä 28 muuta allekirjoittajaa, kaikki Tampereelta. 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöministeriön päätös 12.12.2000

 

Ympäristöministeriö jätti kaupunginvaltuuston päätöksen vahvistamatta seuraavilta osin:

 

- Pispalan/Tahmelan asuntoalue, täydennysalue 557;

- Iidesjärven etelärannan asuntoalue, täydennysalue 115 sekä Iidesjärven etelärannan julkisten palvelujen ja hallinnon alue;

- Särkijärven/Lahdesjärven pohjoispuolinen asuntoalue, täydennysalueet 336 ja 337;

- Hervantajärven koillispuolella oleva asuntoalue, täydennysalue 329 sekä Hervantajärven koillisrannalla oleva loma-alue (R-1) sekä

- Valtatien 12 ja Nokiantien väliin osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttama­ton teollisuuden alue (TY-1) sekä osa kahdesta valtatie 9:n länsipuolelle osoitetusta palveluvaltaisen yritystoiminnan alueesta (PK-3).

 

Muilta alistetulta osin valtuuston päätös vahvistettiin.

 

Päätöksen perustelut Pispalan/Tahmelan asuntoalueen, täydennysalue 557:n osalta.

 

Yleiskaavassa asuntoalueeksi osoitettu täydennysalue 557 on  noin neljän hehtaarin suuruinen, ryhmäpuutarhakäytössä oleva alue. Alue sijaitsee Pyhäjärven ja Pispalan harjun välissä.  Pispala kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. Ryhmäpuutarha-alueen sijainti järven ja rakennetun harjunrinteen välissä on sekä maisemallisesti että virkistyskäytön ja Pispalan viihtyisyyden kannalta varsin keskeinen. 

 

Alue on ollut palstaviljelykäytössä vuosikymmeniä. Sen nykyinen käyttö on osa Pispalan omaleimaisuutta ja kulttuurihistoriaa. Alueella on myös sosiaalista merkitystä paikkana, jossa on voitu yhdessä tehdä ja harrastaa luontoon liittyvää toimintaa. Palstaviljelykäytössä alue ei ole suljettu, maisema järvelle on avoin ja alueen läpi on mahdollista kulkea. Avoin maisema on avartanut tilaa sekä rantaan rajoittuvan viheralueyhteyden käytön kannalta että tiiviisti rakennetun Pispalan asukkaiden viihtyisyyden kannalta. Puutarhamaalla on myös hyötykäyttöä.

 

Maaperänsä puolesta alue sopii erityisesti viljelykäyttöön. Kasvistoltaan alue on arvokas, siellä on vanhoja kulttuurikasveja ja vanhakantaisia koristekasveja sekä villiintyneitä viljelykasveja, joista monet ovat olleet Pispalassa yleisiä mutta ovat muun muassa uudisrakentamisen myötä muualta kadonneet.

 

Yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista tehdyssä tarkastelussa ei ollut mainintaa Ala-Pispalan täydennysalueesta.  Kohdassa vaikutukset yhdyskuntatalouteen on kuitenkin todettu, että kunnallistaloudellisesti edullisimpia asuntoalueita on mm. Pispala -suunnittelualueen täydennysalueet. Myös Pispalan asukasluvun on todettu alentuneen.


Ryhmäpuutarha-alueen rakentamisen vaikutuksia muun muassa maisemaan ja viihtyisyyteen, Pispalan kulttuurihistorialliseen arvoon ja lajiston säilymiseen ei oltu selvitetty. Tämän mukaisesti ympäristöministeriö totesi, ettei kaavaa oltu Ala-Pispalan täydennysalueen osalta tehty siten, että olisi tarpeellisessa määrin selvitetty suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset. Näin ollen ei myöskään ollut riittäviä perusteita ratkaista sitä, täyttääkö aluevaraus rakennuslain 22 § 2 momentin vaatimuksen siitä, että kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota seudun oloista johtuviin erityisin tarpeisiin ja että kaavalla on edistettävä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden luonnon ominaispiirteiden säilymistä.

 

Päätöksen perustelut Hervantajärven koillisrannalla olevan loma-alueen (R-1) osalta

 

Kysymyksessä on noin 1,5 hehtaarin suuruinen niemessä sijaitseva Marjaranta –niminen tila, joka on yleiskaavassa merkitty loma-alueeksi. Alue on varattu yhteisöjen lomarakentamiseen. Myös uusien lomarakennusten rakentaminen on tälle alueelle sallittua. Kaikki muut Hervantajärven pohjois- ja kaakkoisrannan lomakäytössä tai pysyvinä asuntoina olevat tilat on osoitettu merkinnällä VLM/ra, jolloin uusien lomarakennusten rakentaminen ei ole sallittua.

 

Marjaranta on Tampereen kaupungin omistama tila, joka on vuokrattu poliisien yhdistyksen virkistystoimintaan. Tilalla on kaksi suurehkoa rakennusta sekä noin 15 lomamökkiä ja saunarakennus.

 

Marjaranta poikkeaa muista alueen lomarakennuspaikoista siinä, että sen alueelle on rakennettu enemmän kuin muille tiloille ja että rakennusten käyttäjämäärä on suuri. Kysymys ei kuitenkaan ole matkailupalvelu tai

–yritystoiminnasta vaan yhden yhdistyksen jäsenten vapaa-ajanviettopaikasta. Käyttötarkoitukseltaan tila ei juurikaan poikkea Hervantajärven pohjois- tai kaakkoisrannan lomarakennuspaikkojen käyttötarkoituksesta. 

 

Marjarannan tilaa koskevat Hervannan kaupunginosan läheisyyden aiheuttamat rakentamispaineet ja virkistysalueen tarve. Myöskään tilan läheisyydessä tehtyjen liito-oravahavaintojen vuoksi ministeriö ei pitänyt perusteltuna merkitä Marjarannan tilaa loma-asuntoalueeksi ja käsitellä sitä kaavoituksessa toisin kuin lähistöllä sijaitsevia, yksityiskäytössä olevia ja muita yhteisökäytössä olevia lomarakennuksia.

 

Ympäristöministeriö katsoi, että Marjarannan tilalle osoitetun maankäytön osalta yleiskaavaa ei oltu laadittu siten, että maankäytön kannalta samassa tilanteessa olevia eri maanomistajia olisi kohdeltu tasapuolisesti. Koska tila sijaitsee lähellä liito-oravan esiintymispaikkaa, ei tältäkään kannalta kaavassa ollut riittäviä perusteita Marjarannan tilan loma-aluemerkinnälle.

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 20.11.2002

 

Korkein hallinto-oikeus on Tampereen kaupunginhallituksen valituksesta kumonnut ympäristöministeriön päätöksen siltä osin kuin valtuuston päätös on jätetty vahvistamatta Ala-Pispalan AP-asuntoalueen (Pispalan täydennysalue 557) sekä Hervantajärven koillisrannalle osoitetun loma-alueen (R-1) osalta ja palauttanut asian niiltä osin ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin ympäristöministeriön päätös jäi pysyväksi.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut Ala-Pispalan AP –asuntoalueen (täydennysalue 557) osalta

 

Kysymyksessä oleva Ala-Pispalassa sijaitseva alue on kaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueelle suunniteltu maankäyttö merkitsee Pispalan alueella jo olemassa olevan asuntoalueen laajentamista alueelle, joka on tällä hetkellä palstaviljely- ja kasvitarhakäytössä. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi ja urheilupalvelujen alueeksi.

 

Yleiskaavan suunnitteluperiaatteena on ollut kaupunkirakenteen täydentäminen ja tiivistäminen säilyttäen kantakaupungin puistomainen ja viihtyisä ympäristö. Kysymyksessä oleva noin neljän hehtaarin suuruinen täydennysalue sijaitsee Ala-Pispalassa keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan Pispalan alueen väestömäärä on laskenut vuodesta 1970 lähes puoleen. Yleiskaavassa alueelle suunniteltu pientalovaltainen asuntoalue liittyisi alueella jo olemassa olevaan maankäyttöön sekä tukisi Pispalan alueelle tunnusomaisen pientalovaltaisen asuinalueen palvelujen säilymistä. Täydennysalueen lähistölle on kaavassa osoitettu rinteen poikki sijoittuva viheralue.

 

Edellä olevan perusteella ja kun on otettu huomioon yleiskaavan yleispiirteisyys maankäytön suunnitelmana, korkein hallinto-oikeus on katsonut, että kaavaa laadittaessa on puheena olevan aluevarauksen osalta otettu riittävästi huomioon suunnitellun maankäytön vaikutus maisemaan, viihtyvyyteen ja erityislaatuisen Pispalan kulttuurihistoriallisen ympäristön arvoon sekä kasvilajien säilymiseen. Aluevarausta ei näin ollen ole tullut jättää vahvistamatta ympäristöministeriön päätöksessä mainituilla perusteilla.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut Hervantajärven koillisrannan loma-alueen (R-1) osalta

 

Kysymyksessä oleva Hervantajärven koillisrannalla sijaitseva 1,5 hehtaarin suuruinen Marjarannan alue on kaavassa osoitettu loma-alueeksi (R-1). Kaavamääräyksen mukaan alue on varattu yhteisöjen lomarakentamiseen. Alueen suurin sallittu kerrosala on 450 neliömetriä. Alueelle ei kaavamääräyksen mukaan saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja.

 

Marjarannan alueella sijaitsee lomarakennus, rantasauna ja 15 pientä lomamökkiä. Rakennusten kerrosala on asiassa saadun selvityksen mukaan yhteensä 414 neliömetriä. Tampereen kaupunki on vuokrannut alueen Tampereen poliisien yhdistys ry:n käyttöön.

 

Korkein hallinto-oikeus otti huomioon sen, että alueelle kaavassa osoitettu aluevaraus vastasi suurelta osin alueen nykyistä käyttöä ja katsoi, ettei puheena olevaa aluevarausta ollut tullut jättää vahvistamatta ympäristöministeriön päätöksessä mainituilla perusteilla.

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖÖN TOIMITETTUA AINEISTOA

 

Pispalan asukasyhdistys ry. on toimittanut ministeriöön kirjelmiä Pispalan alueen tilanteesta ja sen muutoksista.

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS

 

Ympäristöministeriö vahvistaa kaupunginvaltuuston päätöksen myös Ala-Pispalan AP-asuntoalueen (Pispalan/Tahmelan asuntoalue, täydennysalue 557) sekä Hervantajärven koillisrannan loma-alueen (R-1) osalta ja hylkää seuraavat valitukset:

 

- Pentti Hakalan/Kurpitsaliikkeen sekä Pispalan asukasyhdistys ry:n, kummankin asiakumppaneineen tekemät valitukset

 

- Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n ja Tampereen ympäristönsuojeluyh­distys ry:n sekä Tampereen maan ystävät ry:n ja Maan ystävät ry:n vali­tukset siltä osin kuin ne kohdistuvat Pispalan AP -asuntoalueeseen

 

- Hervanta-Seura ry:n sekä Kari Suvannon, kummankin asiakumppanei­neen tekemät valitukset siltä osin kuin ne kohdistuvat Hervantajärven koillisrannalle osoitettuun loma-alueeseen (R-1)

 

Perustelut

 

1) Pispalan/Tahmelan ryhmäpuutarha-alue, Ala-Pispalan täydennys­alue nro 557

 

Kysymyksessä oleva, neljän hehtaarin suuruinen, ryhmäpuutarhakäytössä oleva alue sijaitsee Pispalassa, Pyhäjärven ja Pispalan harjun välisessä maastossa. Alueella on lähes 60 puutarhapalstaa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan täydennys­alue sijaitsee keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Pispalan väestömäärä on laskenut. Yleiskaavassa alueelle suunniteltu pientalovaltainen asuntoalue liittyisi alueella jo ole­massa olevaan maankäyttöön ja tukisi Pispalan alueelle tunnusomaisen pientalovaltaisen asuinalueen palvelujen säilymistä.

 

Edelleen korkein hallinto-oikeus on katsonut, että kaavaa laadittaessa on puheena olevan aluevarauksen osalta otettu riittävästi huomioon suunnitel­lun maankäytön vaikutus maisemaan, viihtyvyyteen ja erityislaatuisen Pispalan kulttuurihistoriallisen ympäristön arvoon sekä kasvilajiston säilymiseen.

 

Näissä oloissa kaavan on katsottava Ala-Pispalan AP-asuntoalueen osalta täyttävän rakennuslain vaatimukset.

 

2) Hervantajärven koillisrannan R-1 -alue

 

Hervantajärven kaakkoisrannalla oleva yksi, noin 1,5 hehtaarin suuruinen niemessä sijaitseva tila on yleiskaavassa osoitettu R-1 eli loma-alueeksi. Alue on varattu yhteisöjen lomarakentamiseen.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaavassa osoitettu aluevaraus vastaa suurelta osalta alueen nykyistä käyttöä ja rakennuskan­taa. Näin ollen kaavan on myös tältä osin katsottava täyttävän rakennus­lain vaatimukset.

 

JATKOTOIMENPITEET

 

Yleiskaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskevasta päätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätöksestä tulee tiedottaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 ':n mukaisesti.

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

 

Rakennuslaki ­28 ', 29 ' ja 30 '

Maankäyttö- ja rakennuslaki 208 ' 2 momentti ja 209 ' 1 momentti

Kunnallislaki (953/76) 137 ' 141 '

Kuntalaki (365/95) 90 ', 92' ja 104 '

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 4 ', 8 ' ja 11 b '

Ympäristöministeriön päätös maksullisista suoritteista (1803/1995 3 '

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteis­ta (509/2000) 5 ' 2 momentti

 

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valitta­malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastai­nen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaston päällikkö

Ylijohtaja Pekka Kangas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallitusneuvos Helena Korhonen

 

 

 

 

LIITE Valitusosoitus

 

JAKELU

 

Päätös, maksutta

 

                       Tampereen kaupunginhallitus, PL 487, 33101 Tampere

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry c/o Tuire Laurinolli, Laukontori 4,

33200 Tampere

Pentti Hakala / Kurpitsaliike, Virontörmänkatu 1 B, 33450 Tampere

Pispalan asukasyhdistys ry c/o Asianajaja Pekka Paldanius, Asianajotoimisto

Paldanius & Co Oy, Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere

Tampereen maan ystävät ry c/o Salla Tuomivaara, Sammonkatu 35 B 28,

33540 Tampere

Hervanta-Seura ry c/o Esko Vuoristo, Tuomiokirkonkatu 20 B, 33100 Tampere

Kari Suvanto c/o varatuomari Aimo Guttorm, PL 683, 33101 Tampere

 

TIEDOKSI: Marjatta Hämäläinen, Hiirihaukankuja 6, 02620 Espoo

Tohlopin asukasyhdistys ry c/o Matti Oksanen, Tohlopinkatu 34, 33310 Tampere

Pirkko Huhtinen, Tohlopinkatu 5 A 1, 33310 Tampere

Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere

Pirkanmaan liitto, PL 76, 33201 Tampere

Hämeen maanmittaustoimisto, PL 117, 13101 Hämeenlinna

 

tlu.pke.m.tam58.ykv