Pispalan uusi kaava

Pispalan kaavoitusta pohjustavien työryhmien yhteinen tietopiste

 

Työryhmät

Pispalan ensimmäisessä kaupunginosakonfrenssissa, Pispalan pamauksessa 30.11-1.12.2007 muotoutui kahdeksan aihepiiriltään erilaista työryhmää.

Työryhmissä muodostetaan mahdollisimman konkreettisia ja käyttökelpoisia ideoita kaavoittajan käyttöön. Useampaan ryhmään kuuluminen on myös mahdollista. Työryhmät voivat kutsua mukaan uusia jäseniä, vierailijoita tai asiantuntijoita.

Pispalan ilme

Ryhmä pohtii erilaisten kulttuuriarvojen huomiointia. Tarvitaan kunnolliset, perinteitä kunnioittavat rakennustapaohjeet. Tiivis rakentaminen on Pispalalle luonteva piirre. Vanhan vaipan sisällä saisi ottaa tiloja asuinkäyttöön. Tampereen kaupungin omistamille kiinteistöille pitäisi laatia hoitosuunnitelma ja kunnostusvelvoite. Kulkureitit ovat tärkeitä ja ne tulisi huomioida suunnittelussa. (Annele Virtanen, annele.virtanen[at]tut.fi)

Pohjoisrinne

Ryhmässä keskeistä on Santalahden kaavoitus. Se on otettava osaksi Pispalan kaavoitusprosessia. Pispalan tonttitehokkuus 0.5 tai jopa sen alentaminen ei ole oikeudenmukainen, jos vieressä Santalahdessa luku on 4. Valtioneuvoston päätös Pispalasta valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä olisi otettava todesta (Aarne Raevaara, aarne.raevaara[at]uta.fi).

Rakennusoikeus

Ryhmä korostaa kiinteistönomistajien oikeuksia. Rakennusoikeuden tulisi olla sama joka tontilla, eikä rakennusoikeutta tulisi pienentää. Kiinteistön arvon tulee säilyä, eikä vanhan talon omistaja saa jäädä muita huonompaan asemaan. Kaavalla ei saisi liikaa sitoa vanhojen talojen kunnostamista. Rakennus suojeltaisiin vain omistajan suostumuksella (Antti Ivanoff, antti.ivanoff[at]fastems.com).

Keskustelu/tiedotus

Ryhmä on foorumin tiedotusryhmä. Tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen ja keinojen etsiminen tiedon välitykseen. Ryhmässä kehitetään osallistumismahdollisuuksia. Perustettaisiin asema, jossa välitetään tietoa, suunnitelmia ja mielipiteitä. Tavoitteena on myös suunnitella internetsovellus keskustelua varten. Tärkeät ajatukset yhteen! (Mikko Lipiäinen, mikko.lipiainen[at]gmail.com).

Liikenne

Liikenne, melu ja saasteet ovat kasvava ongelma. Läpiajoliikennettä on liikaa ja siihen mietitään ratkaisuja. Samoin liikenteen ajonopeus olisi saatava kuriin. Yleistä asennetta on vietävä enemmän kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä suosivaksi, jotta saataisiin rajoitettua liikenteen kasvua. Olisi tutkittava raideliikenteen kehittämismahdollisuuksia sekä tunnelivaihtoehtoja.(Anssi Leinonen, anssileino[at]hotmail.com).

Yhteinen ympäristö ja tilat

Ryhmässä puheena on esimerkiksi kansalaistalo, jossa olisi yhteistä ja ilmaista tilaa kaikille, konsertteja, urheilua ja elokuvia. Kohtaamispaikka palvelisi myös vierailijoita. Lisäksi kaivataan kahvilaa ja toria sekä myyntikojuja. Toiminta olisi asukaslähtöistä. Lapsille tarvitaan turvalliset ja viihtyisät ulkotilat ja viheralueet on saatava kuntoon. (Dimitri Ollikainen, dima.ollikainen[at]hotmail.com).

Ranta ja kasvimaat

Ryhmän tavoitteena on kehittää Tahmelan kasvimaiden ja Pyhäjärven rannan virkistyskäyttöä, ranta-alueen hoitoa ja viihtyvyyttä sekä maiseman suojelua. Kasvimaat on yleiskaavassa määritelty lisärakentamisalueeksi. Pispalan asukkaiden yleinen mielipide voi vielä vaikuttaa rakentamiseen ja alueelle voidaan luoda vaihtoehtoja. (Tiina-Liisa Aalto, tiina-liisa.aalto[at]kolumbus.fi).

Monimuotoisuus

Ryhmä haluaa säilyttää ja kehittää Pispalan ilmettä monipuolisena alueena. Pispala ei saa olla vain nukkumalähiö. Erilaisten elinkeinonharjoittajien, käsityöläisten ja taiteilijoiden toimintaedellytyksien parantamista tutkitaan. Ravintoloita, majapaikkoja ja liiketiloja voisi syntyä, jos turisteja houkuteltaisiin alueelle. Samalla palveluista koituisi hyötyä myös asukkaille. Myös pieniä ja huokeita asuntoja sekä vuokra-asuntojakin tarvitaan. Moni-ilmeisyyttä halutaan myös arkkitehtuuriin. Pelkästään valtavan suuret talot pilaavat Pispalan. Uudisrakentamisen todellisena vaihtoehtona laajentaminen ja piharakennusten käyttöönotto toisi mittakaavaan ihmisläheisyyttä (Jenni Partanen, jepa[at)kolumbus.fi)

Työryhmien julkaisut

Viimeisimmät julkaisut