Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Alkusanat

Tämän Ala- ja Ylä-Pispalan kaupunginosien rakennettua ympäristöä koskevan selvityksen tarkoitus on toimia pohjana sekä alueellisen rakennusjärjestyksen määräysten laadinnassa että tulevissa asemakaavamuutoksissa. Selvityksen on tilannut Tampereen kaupungin ympäristötoimen kaavoitusyksikkö, jota edustaa aluearkkitehti Taru Hurme. Selvityksen on toteuttanut Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky marraskuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Hanna Lyytisen lisäksi työhön on osallistunut arkkitehti Arto Mattila.

Selvitys perustuu Pispalan rakennusinventointiaineistoon, Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkistoaineistoon, TTY:n arkkitehtiosaston Pispala-aineistoon ja ennen muuta maastoinventointeihin. Tekstit ovat tekijän, mikäli lähdettä ei mainita erikseen. Kuvien lähteet esitetään kuvan yhteydessä. Mikäli lähdetieto puuttuu, lähde on tekijän. Rakennusten ja tonttien laajuustiedot perustuvat rakennusvalvonnan arkistotietoihin, pohjakarttoihin ja valokuvista arvioituihin korkeuksiin.

Selvitys jakautuu neljään osaan:

Johdannossa selvitetään pispalalaisten rakennustapojen muutosten taustoja.

Aluetyypit-osassa tutkitaan rakennetun maiseman ominaispiirteitä, rakentamisen mittakaavaa ja kaupunkikuvaa topografiansa mukaan jaetuilla Ala- ja Ylä-Pispalan alueilla.

Piha- ja rakennustyypit-osassa tyypitetään Pispalan rakennuksia ja rakenteita käyttötarkoituksen ja ominaisluonteen mukaan.

Rakennuselementit-osassa selvitetään Pispalan rakennustapoja rakennusosien ja materiaalien näkökulmasta.

Lisäksi tyyppikortit-osassa on 10 kohdekorttia, joissa on analysoitu yksityiskohtaisesti erityyppisten tonttien ja rakennusten ominaisuuksia ja rakentamisen tilanteita kaupunkikuvan ja miljöön näkökulmasta.

Verkkosivut: Pispalan kirjastotalon tietotupa 7.6.2005.